Annual Financial Report

รายงานทางการเงินประจำปี

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
FORM 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2552 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2551 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด