ประกาศแจ้งการจดทะเบียนลดทุนและกำหนดวันจ่ายคืนเงิน
จากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดประกาศ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบการลงประกาศ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และงบการเงินประจำปี 2566

ในเว็บไซต์ของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567

รายงานการประชุม รายงานการประชุม งบการเงิน งบการเงิน